Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden en regels voor huur bij Stichting De Pracht Ekenrooi.

Dit reglement verstaat, tenzij anders vermeldt, onder:

-         gehuurde:                   één of meerdere ruimten van het gemeenschapscentrum;

-         huurder:                      de contractant en diens medegebruikers;

-         gebruiksperiode:         de in het contract genoemde periode;

-         verhuurder:                 Bestuur van de stichting De Pracht;

-         beheerder:                  persoon belast met het dagelijks toezicht;

-         contract:                     de op het gebruik betrekking hebbende huurovereenkomst;

Artikel 1 - informatie verstrekking.

-        Iedere huurder die van ruimte(n) gebruik wenst te maken, geeft bij reservering van die ruimte(n) de naam, het adres en het telefoonnummer door van degene die als contactpersoon optreedt en die namens de huurder verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de gehuurde ruimte(n).

-        De huurder dient bij de reservering van de ruimte(n) mededeling te doen van de aard van activiteit en het aantal te verwachten personen.

Artikel 2 - inrichting.

-        De huurder mag de gehuurde ruimte(n) zelf inrichten, met dien verstande dat de huurder dan zelf zorgdraagt voor de gewenste opstelling van de tafels en stoelen die standaard in de gehuurde ruimte(n) aanwezig zijn. Indien de huurder het wenst, kan de beheerder zorgdragen voor het inrichten van de gehuurde ruimte(n) volgens afspraak.

-        In geen geval mag de huurder gebruik maken van (standaard) meubilair uit andere dan de door hem of haar gehuurde ruimte(n).

-        Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming in het gehuurde collectes te houden of te laten houden, reclame te maken, circulaires, insignes, loten en dergelijke te verspreiden of te verkopen of te laten verspreiden of verkopen, te venten of te laten venten.

-        Het plaatsen van roerende goederen die eigendom van de huurder zijn, mag slechts geschieden na schriftelijke toestemming van de verhuurder; ook voor het gebruik van bergruimten is deze toestemming vereist.

-        De verhuurder is bevoegd een vergoeding vast te stellen voor het (mede)gebruik van faciliteiten die niet vermeld staan in het huurcontract. Te denken valt aan het gebruik van een geluidsversterker, kopieermachine, vaatwasmachine, audiovisuele middelen, computers, discoapparatuur, etc.

-        Het is ten strengste verboden om voorwerpen met spijkers, schroeven, punaises e.d. aan vloeren, wanden, plafonds, hout of metselwerk, evenals aan meubilair te bevestigen zonder schriftelijke toestemming van de beheerder.

Artikel 3 - gebruik en veiligheid.

-        De huurder zal in de ruimte(n) niet meer personen mogen toelaten dan door Het Bestuur, in overeenstemming met brand- en veiligheidsvoorschriften, wet en verordening, in de zalen is aangegeven. Alle voorschriften van Het Bestuur, de beheerder, de politie of de brandweer dienen strikt te worden nageleefd. Dat op straffe van onmiddellijke ontruiming van het gebouw en/of verwijdering van overtreders(s), zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor Het Bestuur ontstaat.

-        De huurder dient kennis te nemen van het ontruimingsplan en brandveiligheidsregels (zoals in elke zaal is vermeld) en dienovereenkomstig te handelen. Open vuur in de verhuurde ruimten (inclusief kaarsen en waxinelichtjes) is, uit het oogpunt van brandveiligheid niet toegestaan.

-        De huurder zorgt bij calamiteiten dat de aanwijzingen van de beheerder over het gebruik van de beschikbare ruimten onmiddellijk worden opgevolgd.

-        De huurder is verplicht aan daartoe door de verhuurder aan te wijzen persoon te allen tijde vrije toegang te verlenen tot het gehuurde.

-        Voor zover door de huurder entreegelden worden geheven, zal de vaststelling van het daarvoor geldende tarief van te voren worden verteld aan de verhuurder.

-        Fietsen, bromfietsen, scooters en huisdieren dienen buiten het gebouw te blijven; een uitzondering geldt voor hulpmiddelen (rolstoelen e.d.) van de mindervalide gebruikers.

-        Het parkeren c.q. stallen van auto’s, motoren, bromfietsen en fietsen mag uitsluitend geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de verhuurder. De invalidenparkeerplaatsen zijn uitsluitend te gebruiken met een geldige invalidenparkeerkaart.

Artikel 4 - schade en toezicht.

-        Eventuele schade aangebracht of veroorzaakt aan het gebouw of aan de aanwezige materialen van de verhuurder, ontstaan door toedoen van de huurder anders dan door normaal gebruik, komt voor rekening van de huurder. In geval van schade dient de huurder hiervan direct mededeling te doen aan de beheerder.

-        Het Bestuur bepaalt na overleg met de betrokkene(n) de wijze van herstel. Afgesproken wordt of de schade door de huurder zelf wordt hersteld of dat deze de schade financieel zal vergoeden. Onder de voor rekening van de huurder komende schade wordt in ieder geval ook begrepen de schade die is veroorzaakt door de deelnemers/toeschouwers van door de huurder georganiseerde activiteiten/uitvoeringen/wedstrijden, etc.

-        De huurder is in alle opzichten verantwoordelijk voor een ordelijk verloop en voor het toezicht in het gehuurde tijdens de te houden activiteiten.

-        De verhuurder behoudt zich het recht voor bepaalde personen, onder opgaaf van redenen, de toegang tot het gehuurde voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

-        De huurder is slechts na toestemming van de beheerder gerechtigd, vóór de aanvang van de gebruikersperiode de gehuurde ruimte te betreden.

Artikel 5 - afsluiting.

-        De ruimte dient na afloop in gelijke staat te worden achtergelaten als waarin deze werd aangetroffen. Het aanwezige meubilair dient op zijn oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Indien dit niet gebeurd zullen extra uren in rekening worden gebracht i.v.m. opruimen en/of schoonmaken tegen de geldende uurtarieven.

-        Het gehuurde dient onmiddellijk na afloop van de gebruiksperiode te worden verlaten en indien van toepassing te zijn afgesloten. De huurder draagt zo nodig zorg voor de afsluiting van het gehuurde, bewaart de sleutel en stelt zo nodig het alarm in.

-        De sluitingstijd zal, rekening houdend met de horecawetgeving, steeds door de beheerder worden geregeld.

-        Alvorens het gehuurde af te sluiten, controleert de huurder of iedereen weg is, of de kranen dicht zijn en het licht uit is.

Artikel 6 - niet of onjuist gebruiken van ruimte en annulering.

-      Indien de gereserveerde ruimte niet op de vastgestelde datum zal worden gebruikt, dient de beheerder hiervan direct in kennis te worden gesteld. In dergelijke gevallen zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de reserveringskosten (€ 7,50 annuleringskosten per gereserveerd dagdeel), tenzij Het Bestuur anders beslist.

-      De verhuurder is bevoegd het gebruik onmiddellijk te beëindigen, zonder recht op teruggave of enige schadevergoeding hoe ook genaamd indien door de gebruiker enige voorwaarde of bepaling van dit reglement niet wordt nageleefd of gevreesd wordt voor verstoring van de openbare orde.

Artikel 7 - consumpties, etenswaren, alcohol en roken.

-        Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de door de stichting geboden bar- en keukenfaciliteiten, tenzij nadrukkelijke met de verhuurder anders is overeengekomen.

-        Dit houdt in dat het huurder(s) niet is toegestaan meegebrachte of elders ingekochte (of verkregen) drank en etenswaren te gebruiken in de gehuurde ruimte zonder toestemming van de beheerder.

-        Het is onder geen beding toegestaan om aan jongeren beneden 18 jaar alcoholische drank te verstrekken of in het gebouw te laten nuttigen.

-        In het gebouw heerst een strikt rookverbod.

Artikel 8 - aansprakelijkheid verhuurder.

-        e verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van eigendommen van de huurder. Dit ongeacht of dat al dan niet geschiedt tijdens de periode, dat het gehuurde in gebruik is en de eigendommen al dan niet in de lokaliteit(en), kasten of dergelijke zijn opgeborgen.

-        De huurder zal noch voor het tijdelijke gemis van genot van het door hem/haar gehuurde noch in geval van schade, al geleden of nog te lijden, uit welke oorzaak dan ook voortgekomen, schadevergoeding van de verhuurder kunnen vorderen.

-        De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades of ongevallen die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde, de daarbij behorende ruimten en materialen. Door de ingebruikneming van het gehuurde vrijwaart de huurder de verhuurder uitdrukkelijk tegen alle aanspraken die ten gevolgen van dergelijke schades of ongevallen ontstaan.

-        Evenmin is de stichting aansprakelijk voor verlies, diefstal, persoonlijke eigendommen als kledingstukken en/of de zich daarin bevindende goederen en eigendommen. De bepalingen gelden niet indien kan worden aangetoond dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet van de stichting, de beheerder of van in dienst zijnde medewerkers.

Artikel 9.

-        De huurder wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van dit reglement.

-        De verhuurder is bevoegd, wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, af te wijken van het bepaalde in dit reglement.

-        Daar waar dit reglement niet in voorziet, zal de verhuurder daarin voorzien.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting De Pracht op 29 november 2017.

 

Klik linksboven op de tekst "Zalenplanner V2" om gegevens per dag en zaal te bekijken. Als men op een tijd van een dag klikt komt men in het inlogscherm. met een gebruikersnaam en wachtwoord kan men inloggen. Door een reservering te boeken accepteert U de  'Voorwaarden en regels voor huur bij Stichting De Pracht Ekenrooi" zoals hierboven in de menu balk  onder Huurvoorwaarden is vermeld.

Voor informatie of advies kunt U bellen met een van de beheerders van de Pracht onder tel 040-2217400.

Baevo